Тетяна Юріївна Гранчак – доктор соціальних комунікацій, старший науковий співробітник.

E-mail:

Громадська активність: автор понад 60 наукових праць. Бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Базова освіта:

1986 – 1991 рр. Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, історичний факультет, спеціальність «історія»

1991 – 1996 р. Аспірантура «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Науковий ступінь: доктор наук із соціальних комунікацій, дисертація «Бібліотека в системі політичної комунікації»(2012)

кандидат історичних наук, дисертація «Українське національне відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в працях польського історика Леона Василевського» (2000)

Вчене звання: старший науковий співробітник

Досвід професійної діяльності:

з 2003 р. очолює відділ політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України
викладає в Київському славістичному університеті, Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая та Київському національному університеті культури і мистецтв
Дисципліни, які викладає в КНУКім:

«Інформаційні ресурси Інтернет»,
«Інформаційний супровід державної інформаційної політики»,
«Дистантне Інтернет обслуговування користувачів бібліотеки»
Коло наукових інтересів: вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на бібліотечну практику; участь бібліотек у соціокомунікативних процесах; інформаційно-аналітична діяльність; інформаційна безпека; роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору; діяльність бібліотек з формування і збереження національної пам’яті; розвиток соціального інституту бібліотеки в процесі соціально-комунікаційної діяльності.

Автор більше 60 наукових, навчально-методичних і професійних публікацій

Основні публікації:

Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Тетяна Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 184 с. (12,51 обл.-вид. арк.).

Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація: монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 481 с. (25,02 обл.-вид. арк.).

Гранчак Т. Соціальні медіа – інструмент формування управлінських систем мережевого типу // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2015. – III(7). – Issue 42. – 94–98.

Розділ «Соціальні мережі – інноваційний механізм зворотного зв’язку в управлінській діяльності» // Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І . Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К ., 2014 . – 260 с. – С. 133 – 177.

Розділ «Соціальні медіа як віртуальна соціальна лабораторія» // Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 250 c. – С. 78 – 123.

Гранчак Т. Інформаційно-комунікативний чинник оптимізації взаємодії між владою і громадянським суспільством у процесі суспільних трансформацій // Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 254 с. – С. 111 – 133.

Гранчак Т. Ю. Національні бібліотеки як комунікаційні інституції політики національної пам’яті в умовах поширення електронних технологій // Національна та історична пам’ять. Політика пам’яті у культурному просторі: Зб. наук. праць. – Випуск 8. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – 296 с. – С. 124-132

Бібліотека в політичній комунікації / Гранчак Т. // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 10. – C. 67.–72.

Гранчак Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – C.20.–26.

Гранчак Т. Формування бібліотечної традиції в системі політичної комунікації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С.179–189.

Гранчак Т. Взаємодія бібліотек з владними структурами у сфері політичної комунікації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 36–55.

Гранчак Т. Библиотека как компонент системы политической коммуникации // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практический и теоретический сборник. – Киев, 2011. – Выпуск 9. – С. 147 – 158.

Гранчак Т. Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 29–44.