Наталія Іванівна Кобижча – кандидат культурології.

Автор близько 20 публікацій. Сфера наукових інтересів: біографістика в контексті культурологічного дискурсу; проблеми формування документально-інформаційних ресурсів бібліотек в умовах ринкової економіки.

Базова освіта:

2011 р. -Аспірантура «Бібліотекознавство» — Київський державний інститут культури;

1993-1997 рр. – Київський державний інститут культури, Бібліотечний факультет, спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія».

Досвід професійної діяльності:

1997-2000 рр. – відділі організації бібліотечних фондів і каталогів Національної парламентської бібліотеки України.

З 2008 р – викладач кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв.

Викладає дисципліни:

«Документальні ресурси бібліотек»
«Аналітико-синтетична обробка документів».

Сфера наукових інтересів:

біографістика в контексті культурологічного дискурсу; проблеми формування документально-інформаційних ресурсів бібліотек в умовах ринкової економіки, інформаційної аналітики. Автор близько 20 публікацій. Бере активну участь у науково – практичних конференціях.

Наукові статті, навчально-методичні матеріали:

Кобижча, Н. І. Борис Грінченко і проблеми української національної ідентичності / Н. І. Кобижча // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівненського держ. гуманітарного ун-ту .– Вип. 17: у 2 т .– Рівне, 2011.– Т. 2 .– С. 166-171.

[Кобижча,] Штефан Н. І. Роль освітянської практики Бориса Грінченка в контексті історії української культури / Штефан Н.І. // Питання культурології: зб. наук. пр. / КНУКіМ . – К., 2003. – Вип. 19. – С. 118-127.

Кобижча, Н. І. Культурницька праця Бориса Грінченка в київській «Просвіті» / Наталія Іванівна Кобижча // Вісник Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2011. – №1 . – С. 68-75.

Кобижча, Н. І. Світоглядна еволюція Бориса Грінченка в українській історіографії / Кобижча, Н. І. // Питання культурології: зб. наук. пр. / КНУКіМ . – К., 2011. – Вип. 27 .– С. 83-91.

Кобижча, Н. І. Етнографічні студії Бориса Грінченка: погляд сучасників / Н.І. Кобижча // Культура України: зб. наук. праць / Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. – Х., 2013 . – Вип. 40.– С. 132-141.

Кобижча, Н.І. Літературна творчість Б.Грінченка: культурологічний аналіз / Кобижча Н.І. // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнарод. наук.-практич. конф., приуроч. до 70-річчя засн. Держ. іст. б-ки України. – К., 2009. – С. 249-250.

Кобижча, Н.І. Художня складова концепції національної освіти Бориса Грінченка / Кобижча Н.І. // Роль митця і традиційних інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій: зб. матеріалів Всеукр. наук.-теоретич. конф., м. Київ, 23-24 грудня 2009р. / КНУКіМ. – К., 2009. – Ч. 2 .– С. 90-92.

Кобижча, Н. І. Національна культура як джерело життєтворення українського соціуму / Кобижча Н. І. // Народознавчі студії пам’яті В.Т.Скуратівського ” Традиційна культура українського народу в ХІХ столітті: стан та перспективи розвитку, проблеми державної підтримки”: зб. матеріалів всеукр. наук.-теоретич. конф. та метод. рекомендації, Київ, 21–22 жовт. 2010р.– К.: ТОВ Видавництво “Сталь”, 2010. – С.123-126.

Кобижча, Н.І. Геокультурні образи України в літературній творчості Бориса Грінченка / Н. І. Кобижча // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали Міжнарод. наук. конф., м. Харків, 19-19 лист. 2010р. / Харків. держ. акад. культури. – Х., 2010 .– С. 259-261.

[Кобижча,] Штефан Н.І. «Зробив», – отсе потужних мова»: культурницька праця Бориса Грінченка в київській «Просвіті» / Наталія Штефан // Вісник Книжкової палати. – 2006. – №5. – С. 32-37.

Кобижча, Н. Громадська і публіцистична діяльність Бориса Грінченка в контексті української культури останньої чверті ХІХ ст. («Листи з України Наддніпрянської») / Наталія Кобижча // Теоретичні та практичні питання культурології: зб. наук. статей / Мелітоп. держ. пед. ун-т.; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Мелітополь, 2008 . – Вип. 25, ч. 3. – С. 128-133.

Кобижча, Н. І. До питання про відображення в освітньо-просвітницькій діяльності Б. Грінченка педагогічних ідей І. Канта // Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом: материалы второй заочной междунар. науч.-практ. конф., (25-28 февр. 2013г.): в 4-х ч. – Ч. 1, кн. 2: Философия и политология, теория государства и права, культурология и искусствоведение / науч. ред. К. В. Патырбаева, А. В. Попов, Е. Ю. Мазур; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013 .– С.81-89.