Галина Володимирівна Салата – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри книгознавства і бібліотекознавства факультету культурології КНУКіМ.

Базова освіта:

2005 – 2008 рр.- Аспірантура. Київський національний університет ім. Т. Шевченка

1993 – 1998 рр. – Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність “Історія”.

Науковий ступінь:

Кандидат історичних наук, дисертація на тему «Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1920 рр.): історіографія»

Досвід професійної діяльності:

1998 – 2005 рр. – викладач циклу суспільно-гуманітарних дисциплін у Київському коледжі нерухомості;
з 2002 р. – Голова циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін;
2008 – 2013 рр. – викладач Київського коледжу нерухомості;
З 31 серпня 2013 р. – старший викладач кафедри книгознавства і бібліотекознавства факультету культурології Київського національного університету культури і мистецтв.

Дисципліни, які викладає в КНУКІМ:

Історія бібліотечної справи;
Архівна евристика;
Джерелознавство.

Відзнаки та заохочення:

Грамота за ІІ місце в міському конкурсі науково-методичних розробок «Педагогічна знахідка» серед викладачів суспільствознавчих дисциплін ВНЗ І –ІІ рівнів акредитації м. Києва від 20 квітня 2010 р.
Грамота за ІІІ місце в міському конкурсі науково-методичних розробок «Педагогічна знахідка» серед викладачів суспільствознавчих дисциплін ВНЗ І –ІІ рівнів акредитації м. Києва від 28 квітня 2004 р.
Подяка за підготовку студентської творчої роботи, присвяченої 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1944 рр., яка зайняла І місце від 25 березня 2004 р.
Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток освіти від 28 травня 2003 р.

Коло наукових інтересів:

загальна історія України (кінця ХІХ – початку ХХ століть); історіографія історії України, історія бібліотечної справи в Україні.

За час професійної діяльності розроблені спецкурси: «Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1920 рр.)», «Історіографія аграрної політики доби національно-визвольних змагань (1917 – 1920 рр.)», «Історія питань власності в Україні», «Діалектика історії питань власності в СРСР».

Основні праці:

Автореферат та дисертація:

Салата Г. В. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1920 рр.): історіографія: автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06. / Галина Володимирівна Салата ; Київський славістичний університет. – К., 2010. – 16 с.

Салата Г. В. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1920 рр.): історіографія: дис. … канд. іст. наук : 07.00.06. захищена 22.06.10 : затв. 22.12.10 / Галина Володимирівна Салата. – К., 2010. – 201 с.

Публікації у фахових виданнях:

Салата Г. Глобалізація предметної області бібліотечно-інформаційної галузі на прикладі діяльності публічних бібліотек України / галина Салата // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. Праць. – К., 2014. – Вип. (у верстці)

Салата Г. Трансформаційні процеси діяльності публічних бібліотек України: деякі аспекти проблеми / Галина Салата // «Вісник КНУКіМ. Серія: «Соціальні комунікації». – К., 2014. – Вип. 3. – С. (у верстці)

Salata G. Transformation processes of the public libraries in Ukraine: some aspects of the problems / Galina Salata // сайт КНУКіМ (у верстці).

Салата Г. Соціально-економічний напрям діаспорної історіографії про вирішення аграрного питання доби Центральної ради УНР (1917 – 1918 рр.): штрихи до історіографії проблеми / Галина Салата // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. Праць. – К., 2009. – Вип. № 39. – С. 172 – 180.

Салата Г. Аграрне питання Української Народної Республіки доби Центральної ради (1917 – 1918 рр.): до історіографії проблеми / Галина Салата // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. Праць / Відп. редактор О. Я. Пилипчук. – К., 2006. – Вип. № 26. – С. 161 – 173.

Салата Г. В. Аграрне питання в діяльності демократичних урядів доби Української революції 1917 – 1920 рр.: спроба аналізу навчальної літератури / Галина Володимирівна Салата // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 9. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 198 – 207.

Салата Г. Закон «Про землю в Український народній республіці» Директорії УНР від 8 січня 1919 р.: історіографічні нотатки / Галина Салата // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. Праць. – К., 2005. – Вип. № 20. – С. 183 – 193.

Салата Г. Три складові у спробі розв’язання аграрного питання урядом П. Скоропадського: штрихи до історіографії проблеми / Галина Салата // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. Праць. – К., 2005. – Вип. № 19. – С. 178 –190.

Салата Г. В. Наказ генерал-фельдмаршала німецької армії Айхгорна від 6 квітня 1918 р.: спроба історіографічного аналізу / Галина Володимирівна Салата // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2005. – № 2 (30). – С. 204 – 212.

Проведення круглого столу:

«Круглий стіл»: «Глобалізаційні процеси бібліотечно-інформаційної галузі на прикладі діяльності національних бібліотек світу»). – м. Чортків, 13 лютого 2014 р. – Хтозна, де народиться геній // Голос Народу. – № 9 (8451), 21 лютого. – С. 4. (публікація А. Блаженко про проведений Г. В. Салатою «Круглий стіл»: «Глобалізаційні процеси бібліотечно-інформаційної галузі на прикладі діяльності національних бібліотек світу»).

Публікації у міжнародних виданнях:

Салата Г. В. Природа людини в проблемному полі біокультурної антропології / Галина Володимирівна Салата // Materały Х Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2014» Volume 7. Historia.: Przemyśl. Nauka I studia, 2014. – P. 79 – 84.

Салата Г. В. Екологічний імператив у контексті сталого розвитку людства / Галина Володимирівна Салата // Материал за 10-а международна научна практична конференция, «Настоящи изслдования и развитие – 2014». Том 11. История. София. «Бял Град-БГ» ООД, 2014. – С. 62 – 76.

Праці навчально-методичного характеру:

Салата Г. В. Історія бібліотечної справи: Програма та Робоча програма для студентів за напрямом підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Галина Володимирівна Салата. – К.: КНУКіМ, 2014.

Салата Г. В. Національні бібліотеки світу: Програма та Робоча програма для студентів за напрямом підготовки 7.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», 8.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія/ Галина Володимирівна Салата. – К.: КНУКіМ, 2014.

Салата Г. В. Державна політика в галузі бібліотечної справи: Програма та Робоча програма для студентів за напрямом підготовки 7.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Галина Володимирівна Салата. – К.: КНУКіМ, 2014.
Історія України: Програма та Робоча програма для студентів усіх напрямів підготовки / Галина Володимирівна Салата. – К.: КНУКіМ, 2014.

Салата Г. В. Державна політика в галузі бібліотечної справи: Робоча програма для студентів напряму підготовки 7.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Галина Володимирівна Салата. – К.: КНУКіМ, 2013. – 34 с.

Салата Г. В. Національні бібліотеки світу: Робоча програма для студентів напряму підготовки 7.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», 8.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія / Галина Володимирівна Салата. – К.: КНУКіМ, 2013. – 35 с.

Праці апробаційного характеру:

Салата Г. В. Когнітивні аспекти діяльності бібліотек вищих навчальних закладів України / Галина Володимирівна Салата // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних закладів». Київ, 28 травня 2014. – (верстка матеріалів).

Салата Г. В. Наукове поле біокультурної антропології: природа людини / Галина Володимирівна Салата // Сьома Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, реалії». Луганськ, 24 – 25 квітня 2014. – (верстка матеріалів).

Салата Г. В. Сучасне бібліотечне краєзнавство України як складова державної політики в галузі бібліотечної справи / Галина Володимирівна Салата // ХІХ Всеукраїнська конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 95-річному ювілею Національної Академії Наук України, Київ, 18 квітня 2014. – (верстка матеріалів).

Салата Г. В. Інформаційно-бібліотечне краєзнавство діяльності публічних бібліотек України: деякі аспекти проблеми / Галина Володимирівна Салата // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів «Дні науки КНУКіМ». Програма. м. Київ, 15 квітня 2014. – С. 16. – (верстка матеріалів).

Салата Г. В. Бібліотечне краєзнавство в інформаційному суспільстві: штрихи до проблеми / Галина Володимирівна Салата // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 20 листопада 2013 р. – К., 2014. – С. 177 – 180.

Салата Г. В. Аграрна політика українських національних урядів 1917 – 1920 рр. у висвітленні різних історіографічних шкіл / Галина Володимирівна Салата // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: «Білі плями» в історії України у контексті світового розвитку”. Луганськ, 20 травня, 2009 р. – Луганськ, 2009. – С. 91 – 94.

Салата Г. Аграрна діяльність Директорії УНР: історіографія проблеми / Галина Салата // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917 – 1920 рр. – Вип. V: у 3-х част. – Ч. 3. Історія / За аг. Ред. проф. В. Ф. Колесника. – К., 2007. – С. 48 – 512.

Салата Г. Закон «Про Землю в Українській Народній Республіці» Директорії УНР від 8 січня 1919 р.: історіографічні нотатки / Галина Салата // Одинадцята конференція молодих істориків освіти, науки і техніки України. 21 квітня 2006, м. Київ: Матеріали конференції. – К., 2006. – С. 116 – 121.

Салата Г. Аграрне питання в діяльності демократичних урядів доби Української революції 1917 – 1920 рр.: спроба аналізу навчальної літератури / Галина Салата // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю з Дня Незалежності України. 5 квітня 2006 р. / Наук. Ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – К.: Логос, 2006. – С. 61 – 65.

Салата Г. В. До історіографії вирішення аграрного питання Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.) / Галина Володимирівна Салата // Всеукраїнська наукова конференція ”Українська державність: ґенеза, історичний розвиток, традиція”. Житомир, 23 – 24 березня 2006 р.): Матеріали конференції. – Житомир: ЖДУ, Історичний факультет, 2006. – С. 42 – 46.

Салата Г. В. Закон «Про Землю УНР» від 8 січня 1919 р. доби Директорії: сучасна історіографія питання / Галина Володимирівна Салата // Четверта Всеукраїнська наукова конференція ”Інтелігенція і влада”. Одеса, 20 – 21 березня 2006 р.: Матеріали конференції. – Одеса, 2006. – С. 32 – 36.

Салата Г. Наказ генерал-фельдмаршала німецької армії Айхгорна від 6 квітня 1918 р.: спроба історіографічного аналізу / Галина Салата // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / За аг. Ред. проф. О. К. Закусила. – Вип ІІІ: у 2-х част.- Ч. 1. Гуманітарні науки. – К.: Логос, 2005. – С. 121 – 123.

Салата Г. Внесок уряду П.Скоропадського у вирішення аграрного питання: історіографічний аспект / Галина Салата // Десята конференція молодих істориків освіти, науки і техніки. 27 травня 2005, м. Київ: Матеріали конференції. – К., 2005. – С. 150 – 156.

Салата Г. Наказ генерал-фельдмаршала німецької армії Айхгорна від 6 квітня 1918 р.: спроба історіографічного аналізу / Галина Салата // Проблеми історії України: програма і матеріали конференції, присвяченої 60-річчю Перемоги над фашизмом / День науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів. 13 квітня 2005 р. – К.: Логос, 2005. – С. 30 – 32.

Салата Г. Наказ генерал-фельдмаршала німецької армії Айхгорна від 6 квітня 1918 р.: історична ретроспектива / Галина Салата // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку». Програма та матеріали. Київ, 10-11 березня 2005 р. – Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – С. 15 – 18 .

Салата Г. Діаспорна історіографія вирішення аграрного питання доби Директорії УНР / Галина Салата // Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасний стан історичної науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку». Київ, 10-11 квітня 2004 р. – Київ, 2004. – С. 25 – 28.