Олег Олегович Сербін – доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник.

Основне місце роботи: директор Наукової бібліотеки ім.. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Facebook: https://www.facebook.com/serbin.oleg.1

E-mail:

Блог: Bibliosofiya

ORCID 0000-0003-3119-690X

Громадська активність:

(2006-2013) Заступник голови профкому та заступник голови Ради молодих вчених Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, повноважний представник Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в складі Технічного комітету стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144).

З 2014 р. член Української бібліотечної асоціації.

Інше:

Стипендіат Президії НАН України (2010-2012), Переможець конкурсу на отримання гранту від Президії НАН України за науковим дослідженням «Еволюція класифікацій наук та бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем» (2009-2011).

Базова освіта:

2004-2007 рр. Аспірантура (очна форма) «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліотекознавство» – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

2000-2004 Диплом з відзнакою, Київський національний університет культури і мистецтв, факультет Культурології, спеціальність “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”

Науковий ступінь:

Кандидат історичних наук, Тема дисертації: «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні».

Вчене звання: старший науковий співробітник (2012).

Досвід професійної діяльності:

2001-2004 рр. – Державна наукова установа «Книжкова палата України імені І. Федорова», м. Київ:

2001 – 2003 рр. – провідний бібліограф відділу Державних поточних бібліографічних покажчиків;
2003 – 2004 рр. – науковий співробітник відділу Наукової підготовки державних поточних бібліографічних покажчиків;
2004 р. – завідувач Відділу Наукової підготовки державних поточних бібліографічних покажчиків.
2001-2004 рр. – Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського., м. Київ:

З жовтня 2004 року – аспірант денної форми навчання
З квітня 2006 року – молодший науковий співробітник
З червня 2009 року – науковий співробітник
З січня 2010 року – старший науковий співробітник
З лютого 2011 року – завідувач Відділу систематизації
З вересня 2013 року – завідувач Відділу наукового опрацювання документів
2014 – Наукова бібліотека ім.. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

Аналітико-синтетична обробка документів
Еволюція наукового класифікування
Сучасна систематизація інформації

Коло наукових інтересів:

Систематизація, бібліотечні класифікаційні системи, бібліотечна освіта. Автор понад 90 наукових, навчально-методичних і професійних публікацій.

Основні публікації:

Суть и значение оптимизации информации в контексте развития современной библиотечной систематизации / О.О.Сербин // Бібліятэчны вестнік: зб. арт. Вып. 4 / Нац. б-ка Беларусі; [склад.: Л.Г.Кірухіна, М.Г.Пшыбытка]. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2013. – С. 43-49. – Библиогр.: 7 назв.

Підвищення ефективності пошукових інструментів у контексті розвитку індексування інформаційних ресурсів / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – № 35. – С. 39 – 48.
Библиотечные классификации в их историко-структурном развитии: украинский опыт / Олег Сербин // Библиотечное дело. – 2013. – № 1 (187). – С. 19 – 21.

Систематичність та систематизаційність організації інформації як основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2012. – № 2. – С. 3-10.

Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2012. – № 4. – С. 3-12.

Некоторые аспекты развития дескрипторных информационно-поисковых языков в Украине (на примере информационно-поискового тезауруса Национальной парламентской библиотеки Украины) / Олег Сербін // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 10. НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадського, МААН, Сонет директоров науч. б-к и информ. центров. – К., 2012. – С. 200-209.

Система управління знаннями, як складова наукотворення / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – № 32. – С. 349-357.

Систематизація в добу Київської Русі: аналітичний погляд крізь об’єктив каталогізаційної мотивації / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 8. – С. 26-31.

Концепція змістовності принципів ієрархії та згортання/розгортання інформації на прикладі вчення Ніколая Кузанського / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 4. – С. 39-45.

«Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК», як приклад спроби консолідації різно-структурних класифікаційних систем / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 29-32.
Систематизація бібліографічної інформації засобами концептуальних моделей знань / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2011. – № 1. – С. 25 – 36.

Тенденции развития классификационных информационно-поисковых языков в Украине (конец ХХ – начало ХХІ ст.) / Олег Сербин // Вісник Одеського національного університету / Серія «Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство». – 2010. – Т. 15, Вип. 21. – С. 208-216.

Аналітичний огляд історії розвитку класифікаційної думки, як свідчення еволюції систематизаційних підходів управління інформацією / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – № 28. – С. 639-649.

Віртуальність науки в науковості віртуального простору / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 7. – С. 43-45.

Оптимізація інформації, як передумова індексування та систематизації в рамках еволюції структури і функцій бібліотечної науки / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2010. – № 5. – С. 16-24.

Перша міжнародна наукова конференція молодих учених «Дослідник і віртуальне середовище» як здійснення запланованих перспектив / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2010. – № 4. – С. 71-72.

Згортання/розгортання інформації, як спосіб уніфікації і представлення знання в Веб-орієнтованому середовищі / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – № 28 – С. 22-30.

Теологический характер классификации наук в период Средневековья/ Олег Сербин // Ноосфера и цивилизация. Випуск 8-9(11). – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – С. 66-73.

Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 1. – С. 37–42.

Сербін Олег Олегович. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / Олексій Семенович Онищенко (наук.ред.). — К. : НБУВ, 2009. — 139 с.

Систематизація читання, як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 8. – С. 33–37.

«Таблиці» Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2009. – № 5. – С. 30–34.

К вопросу о классификации наук в учении стоиков и схоластов / Олег Сербин // Ноосфера и цивилизация. Випуск 7(10). – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – С.28-37.
Представлення інформаційно-пошукових мов у веб-орієнтованих системах / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – № 20. – С. 176–184.
УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2008. – № 5. – С. 10–16.
Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 3–10.
«Рубрикатор НБУВ»: історія започаткування та структурний аналіз / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 1. – С. 17–20.
Міжнародна децимальна бібліографічна класифікація / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 8. – С. 19–22.
Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 10. – С. 19–22.
Основні класифікаційні системи XIX – ХХ ст. / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 11. – С. 33–38.