Каракоз Олена Олександрівна

Каракоз Олена Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент, заступник декана факультету інформаційної політики і кібербезпеки.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта: 2001 р.- Київський національний університет культури і мистецтв спеціальність: «Бібліотекознавство та бібліографія»; кваліфікація: «Бібліотекар-бібліограф». Диплом з відзнакою. З 2001 р.-2004 рр. – аспірантура Київського національного університету культури і мистецтв.

У 2006 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему: «Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та форми прояву 1917-1939 рр.)», за спеціальністю: 07.00.08-книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Ківшар Т.І.

Досвід професійної діяльності: З  01.09.2005 р. - 01.03.2007 – ст. викладач  кафедри міжнародного культурного співробітництва; З 01.03.2007 р.-01.09.2008 р. - доцент з/н. кафедри книгознавства та видавничої справи; 01.09.2008 р.-25.02.2016 р. – доцент з/н кафедри книгознавства і бібліотекознавства; 5.02.2016-31.08.2016 р.– доцент кафедри книгознавства і бібліотекознавства; 1.09.2016 р. – 1.09.2017  – доцент кафедри  інформаційної, бібліотечної та архівної справи; 1.03.2018- по теперішній час – доцент кафедри інформаційних технологій. З  1.10.2014 р. – заступник декана факультету культурології; 1.03.2017-1.08.2018 - заступник декана факультету соціокультурної діяльності З.1.08.2018-по теперішній час – заступник декана факультету інформаційної політики і кібербезпеки.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ: в даний час «Книгознавство».

Коло наукових інтересів: книга в історії та культурі України; сучасні концепції книгознавства; цифрові технології у видавничій галузі; функціональне призначення сучасної книги в умовах суцільної  цифровізації суспільства; традиційна та електронна книга: основні перспективи розвитку; технології візуалізації інформації; інноваційні процеси у сучасній вищій освіті.

Основні праці:

Автор близько 50 наукових та навчально-методичних  праць, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

 1. Каракоз О. Наукова бібліотека КНУКіМ у пошуку нових форм і змісту діяльності. Рецензія на видання: Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: часи змін та доповненої реальності : до 55-річчя від дня заснування / Ю. І. Горбань, О. О. Скаченко. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 264 с.// Вісн.Кни.палати.-2020.-№ 4.-С.8-10
 2. Каракоз О.О. Міжнародне співробітництво України у книговидавничій галузі / О.О. Каракоз // Культура і мистецтво у сучасному світі: зб. наук. праць КНУКіМ. – К., 2020. – Вип. 21. – С. 69–81.
 3. Bondar, I., Gumenyuk, T., Horban, Y., Karakoz, O., &Paliychuk, A. Entrepreneurship education as a narrative creativity in digital technology coordinates. Journal of Entrepreneurship Education. 23(S1)Vol. 23. SpecialIssue 1. 2020. (Scopus
 4. Karakoz Olena . The art of book in the 17 th-18 th / O.Karakoz// Art and culture of the turn of millennium: collective monograph.-Lviv-Turn:liga-Pres, 2020.- С.153-173. (SENSE)
 5. Ihor Bondar., Tatyana Gumenyuk., Yurii Horban,., Olena Karakoz, Olena Distance E-Learning in the System of Professional Development of Corporation Managers: Challenges of COVID-19. Journal of Education and e-Learning Research. Vol. 7 . No. 4. 2020. (Scopus)
 6. Karakoz Olena/ The art of the book: history and present/ Karakoz// Culture, art, education in the space of the 21st century: interdisciplinary discourse :collective monograph.- Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – С.124-141/(SENSE)
 7. Особливості використання візуалізації інформації в умовах створення нової парадигми суспільства. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Третьої міжнар. наук. конф., м. Київ, 14–16 травня 2020 р. / упоряд. Л. Ф. Грінберг, М. М. Цілина. Київ : Вид-во «Ліра-К», 2020. 214 с. С. 184-186.
 8. Технології візуалізації інформації у сучасному освітньому процесі: особливості впровадження та використання. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2020. 372 с. С. 313-318
 9. Каракоз О.О. Традиційна книга – феномен сучасного соціокультурного простору / О.О. Каракоз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library Science. Rekord Studies. Informology: наук. журн. / НАКККіМ. – Київ, 2019. – № 3. – С. 93–101.
 10. Каракоз О.О. Трансформація української книги: від витоків до сьогодення / О.О. Каракоз // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 11. – С. 6–10
 11. Каракоз О.О. Традиційна і електронна книга крізь призму проблеми популяризації книги й читання /О.О. Каракоз// Питання культурології : зб. наук. праць КНУКіМ. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 194–206.
 12. Каракоз О.О. Витоки та становлення бібліотечної цензури / О.О. Каракоз // Культура і мистецтво у сучасному світі: зб. наук. праць КНУКіМ. – К., 2019. – Вип. 20. – С. 99–111.
 13. Каракоз О.О. Генеза бібліотечної цензури 30-х рр. ХХ століття у контексті становлення українського культурного надбання / О.О. Каракоз // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв= National academy of managerial staff of culture and arts: наук. журн. / НАКККіМ. – Київ, 2019. – № 3. – С. 101–106.
 14. Медіаграмотність як інформаційна компетентність студентської молоді. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. С. 276-279.
 15. Історія книги : навч. посіб. / О. О. Каракоз. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 360 с.
 16. Формування інформаційної культури студентів як невід'ємна складова сучасної вищої освіти. Бібліотека : перспективи та інновації: матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, наук. б-ка. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. С. 118-121.
 17. Сучасна бібліотечна освіта: виклики часу. Бібліотека. Книга. Наука: матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). Вип. 1. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. 192 с. С. 128 – 129.
 18. Каракоз О. Цензура в публічних бібліотеках України1917-1939 р.р.: монографія / О. О. Каракоз. — 2-ге вид., випр.і допов.- Київ: Видавництво Ліра — К. , 2017. — 200 с.
 19. Каракоз О.О. Історія книги:практикум / О.О. Каракоз.-Київ: Видавництво Ліра-К,2017.-68 с.
 20. Каракоз О.О. Книгознавство: практикум / О.О. Каракоз.- Київ: Видавництво Ліра-К,2017.-72 с.
 21. 3Каракоз О.О. Бібліотечна професіологія: практикум / О.О. Каракоз.- Київ: Видавництво Ліра-К,2017
 22. Підготовка фахівців бібліотечної галузі в умовах інформатизації суспільства. Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 1–2 груд. 2016 р.) / за заг. ред. Т. О. Колесникової. Дніпро, 2016. 356 с. С.104-110.
 23. Каракоз О.О. Цензура як засіб ідеологічного впливу на формування фондів публічних бібліотек України (20-ті рр. ХХст.)/ О.О. Каракоз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library Science. Rekord Studies. Informology: наук. журн. / НАКККіМ. – Київ, 2015. – № – С. 14–20.
 24. Каракоз О.О. Основні форми прояву цензури в публічних бібліотеках України / О.О. Каракоз // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № – С.48–50.
 25. Каракоз О.О. Запровадження царської цензури у бібліотечну справу /О.О. Каракоз// Питання культурології: зб. наук. праць КНУКіМ. – К., 2015. – Вип. 31. – С.57–63.
 26. Каракоз О.О. Вплив радянської цензури на трансформацію читацьких інтересів у масових бібліотеках України/ О.О. Каракоз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library Science. Rekord Studies. Informology: наук. журн. / НАКККіМ. – Київ, 2015. – № – С. 50–55
 27. Каракоз О.О. Ідеологічні зміни у кадровому складі бібліотекарів (20–30-ті рр. ХХ ст.) / О.О. Каракоз // Культурологія. Філологія. Музикознавство = International journal. Culturology. Philology. Musicology: Міжнар. вісник. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. муз. акад. ім.А.В. Нежданової. – Київ : Міленіум, 2015. – Вип. 2. – С. 48–53.
 28. Каракоз О. Цензура в публічних бібліотеках України1917-1939 р.р.: монографія / О. О. Каракоз. — Київ: Видавництво Ліра— К. , 2015. — 180 с.