Бачинська Надія Анатоліївна

Бачинська Надія Анатоліївна

Завідувач кафедри інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта: 1993 р. - Київський державний інститут культури, Освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність «Бібліотекознавство-бібліографія»

Досвід професійної діяльності:

З 1989 по 1993 рр. – навчання на денному відділенні спеціальності бібліотекознавство і бібліографія Київського Державного інституту культури . У 1993 році присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Бібліотекар-бібліограф».

З 1993 по 1994 рр. – завідувач лабораторії кафедри дитячої літератури Київського Державного інституту культури.

З 1994 по 1997 рр. – навчання в аспірантурі Київського державного інституту культури.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.08 Книгознавство і бібліотекознавство на тему: «Формування особистості підлітків в клубах за інтересами в умовах бібліотек для дітей».

У 1998 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

У 1998 році розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді доцента кафедри бібліотекознавства Київського державного університету культури і мистецтв.

З 2008 по 2013 рр. – заступник декана факультету культурології Київського національного університету культури і мистецтв.

З 2013 року Член Української Бібліотечної асоціації.

З 2013 по 2016 рр. – завідувач кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв.

У квітні 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри книгознавства і бібліотекознавства.

З 2016 року – у складі Науково-методичної комісії з культури і мистецтва (підкомісія 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа) Міністерства освіти і науки України.

З 2016 р. – Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.807.04 у Київському національному університеті культури і мистецтв.

2016 р. – підвищення кваліфікації за програмою Бібліотеки в системі інформаційного забезпечення євроінтеграційних процесів  в Україні в Інституті публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС  02214142  /  029091 – 16 )

З 1 вересня 2016 р. доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Київського національного університету культури і мистецтв.

З січня 2020 року В. о. завідувача кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності КНУКіМ.

2021 р. – підвищення кваліфікації Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070890/071174-21 від 05 липня 2021 р., Київський національний університет технологій та дизайну (180 год.)

З вересня 2021 р. завідувач кафедри інформаційних технологій КНУКіМ.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

 1. Бібліотекознавство
 2. Менеджмент інформаційних центрів
 3. Проєктна діяльність бібліотек і архівів

Коло наукових інтересів: Бібліотечно-інформаційна освіта. Сучасні концепції вітчизняного та зарубіжного бібліотекознавства, впровадження менеджменту та маркетингу в діяльність бібліотек, формування якісного кадрового складу бібліотек, управління та організація діяльності сучасної бібліотеки.

Основні праці:

 1. Бачинська Н.А. До джерел вищої бібліотечної освіти в Україні ( початок ХIХ – перша чверть ХХ століття ) / Надія Анатоліївна Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 2. – С. 46-52
 2. Leshchenko, N. Bachynska, N. Library and information education in Ukraine: stages of development // Proceedings of ll International scientific conference “World Science in 2016: Results”.Morrisville, Lulu Press., 2017. PP 43-46.
 3. Бачинська Н. А. До питання про вектори розвитку віщої бібліотечної освіти Україні (1991–2018 рр.) / Н.А.Бачинська // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 133 (червень) – С. 206-209.
 4. Бачинська Н. А. Бібліотечно-інформаційна освіта в Україні: етапи розвитку та характерні ознаки / Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 3. – С. 57-67.
 5. Бачинська Н. А. Київська науково-освітня школа бібліотечної професіології (до 50-ти річчя підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної галузі в Київському національному університеті культури і мистецтв) / Н.А.Бачинська // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 134 (липень) – С. 157-159.
 6. Новальська Т.В., Бачинська Н.А. Бібліотечно-інформаційна освіта в КНУКІМ в контексті історії та сьогодення (до 50-річного ювілею започаткування бібліотечно-інформаційної освіти в Київському національному університеті культури і мистецтв) / Т. В. Новальська Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 124-132.
 7. Бачинська Н. А., Гоян І. М., Кичкирук Т. В. Діалог культур: бібліотека як міжкультурний хаб // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. N 2. С.195-198
 8. Салата Г. В., Бачинська Н. А. Культура і комунікація: як культура впливає на сприйняття інформації / Г. В. Салата Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 3. – С. 81-88.
 9. Бачинська Н. А. Служіння улюбленій справі (до ювілею з дня народження Т. В. Новальської ) / Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2020. – № 3. – С. 81-88.
 10. Бачинcька Н. А., Артеменкова О. М. Особливості практичного використання архівних документів у процесі проведення генеалогічних досліджень в Україні. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 4. С. 48–54.
 11. Ihor Bondar, Nadiia Bachynska, Tetiana Novalska, Vladyslav Kasian, Valerii Kuchnarov, Volodymyr Pylypiv. Analysis of the Organization and Features of the Implementation of Information Technologies in the Educational Process of Institutions of Higher Education. 2020; 11(11): 868-872. doi:10.31838/srp.2020.11.126
 12. Бачинська Н., Клименко О. Підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: до питання формування фонду навчальної літератури. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; відп. за вип О. Клименко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 2021. Вип. 62:. с. 11 – 27. – 1,1 авт. арк.
 13. Бачинська Н. А., Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Менеджер веб-контенту: вступ до фаху : навчальний посібник (для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»). Київ: Видав. центр КНУКіМ, 2021. 59 с.
 14. Бачинська Н. А., Матвієнко О. В., Цивін М. Н. HR-менеджер: вступ до фаху : навчальний посібник (для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»). Київ: Видав. центр КНУКіМ, 2021.56 с.
 15. Бачинська Н. А. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Документознавець, менеджер органів державної влади та управління: вступ до фаху : навч. посібник (для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»). Київ: Видав. центр КНУКіМ, 2021. 65 с.
 16. Natalia V. Maiatina, Halyna V. Salata, Nadiia A. Bachynska, Olena M. Snihur, Halyna V. Haiovych. Information and Communication Technologies as a Means of Developing Global Planetary Thinking among Students of Non-Humanitarian Specialties. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 20, No. 4, pp. 190-209, April 2021.
 17. Svitlana P. Grytsenko, Alla N. Goncharenko, Nataliia M. Diatlenko, Halyna V. Salata, Nadiia A. Bachynska. Discussion Imperatives and Interactive Learning Technologies in University Education Institutions of Ukraine: Basic Approaches and Application of European Experience. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. MAGNANIMITAS, Czech Republic. (February, 2021), 11/01/XVI. (Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVI.) 155 p. PP. 78-83.
 18. Nadiia Bachynska, Tetiana Novalska, Valerii Kuchnarov, Vladyslav Kasian, Halyna Salata, Grinberg Larysa. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.4, April 2021, pp. 47-51.