Бездрабко Валентина Василівна

Бездрабко Валентина Василівна

Доктор історичних наук, професор.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта: 1994 р. закінчила з відзнакою Харківський державний університет за спеціальністю «історія», здобувши фах «історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін». У 1995–1999 рр. навчалась в аспірантурі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Досвід професійної діяльності: Науково-педагогічну діяльність розпочала викладачем кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (1997–2000 рр.). 2000 р. в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України захистила кандидатську дисертацію. 2001–2003 рр. працювала в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства на посадах старшого наукового співробітника, а згодом провідного наукового, вченого секретаря інституту. Із вересня 2003 р. і донині працює в Київському національному університеті культури і мистецтв. Водночас у 2008–2009 рр. навчалась у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, захистивши в 2010 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 27.00.02 – документознавство, архівознавство на тему «Становлення та розвиток документознавства в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)». У 2005 р. присуджено звання доцента, а в 2011 р. – професора кафедри державного управління. 2017 р. за поданням зарубіжних вишів стала експертом QS за напрямом «Документознавство, архівознавство».

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

 1. Загальне документознавство
 2. Управлінське документознавство
 3. Теорія і практика архівної справи
 4. Експертиза документів

Відзнаки та заохочення: за наукові й освітні здобутки має відзнаки Міністерства освіти і науки України, Державної архівної служби України.

Член авторських колективів академічних проектів «Енциклопедія історії України» (із 2003 р.), «Українська журналістика в іменах» (1998–2000), галузевих видань «Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України» (2006), «Національний архівний фонд: засоби інтелектуального доступу» (2002), «Українські архівісти ХІХ–ХХ ст.» (2007), навчальних посібників «Спеціальні історичні дисципліни» (2008), «Нариси історії архівної справи в Україні» (2002). Керівник міжнародного науково-теоретичного семінару «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» (з 2007 р.).

Член спеціалізованих вчених рад, редакційних колегій фахових видань, зокрема «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Студії з архівної справи та документознавства» та ін.

Коло наукових інтересів: документознавство, розвиток архівної справи, інновації в освіті.

Основні праці:

Авторка відомих в Україні та за кордоном монографій «Андрій Введенський: історія й історії життя» (2017), «Професор Андрій Введенський» (2013), «Історія науки про документ, або Відкриття відомого» (2011), «Історіографічні ескізи з документознавства, або Персональний текст про персональні тексти» (2010), «Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток» (2009), навчального посібника «Управлінське документознавство» (2006).

 1. Бездрабко В. В. Актуальні проблеми документознавства в Україні. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 1. Київ, НАКККіМ. C. 26-41. http://journals.uran.ua/bdi/article/view/205365/205191
 2. Бездрабко В.В. Як розповідати дітям про документи й архіви // Архіви України. 2019. №1. С. 72–86
 3. Бездрабко В. В. Архів, архівіст, архівна культура: ідея, метафора, постання майбутнього образу // Архіви України. 2019. № 2. С. 42–66
 4. Бездрабко В.В. Теоретичні засади експертизи цінності документів: традиції та сучасні тренди // Архіви України. 2019. № 4. С. 5–35
 5. Бездрабко В. В. Ноокомунікологія Галини Швецової-Водки // Вісник Книжкової палати. 2019. № 5. С. 46–51
 6. Бездрабко В.В. Ганс Гайнріх Боомс і теорія експертизи цінності документів // Сумський історико-архівний Т. ХХХІІ. С. 5-12.
 7. Бездрабко В.В. WОS Bureaucrat’s Portraitin "The St. Peterburg Tales" by Mykola Hohol // Східноєвропейський історичний вісник. 2019. № 13. С. 8–30
 8. Бездрабко В.В. Літературна спадщина Миколи Гоголя як джерело дослідження історії бюрократії // Вісник НАКККіМ. 2019. Т. 2. С. 43-48
 9. Бездрабко В. В. До концепції нової редакції термінологічного стандарту з діловодства та архівної справи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 1. С. 63–72
 10. Бездрабко В.В. Документ і архів у літературній спадщині Дж. Орвелла // Сумський історико-архівний журнал. 2019. Т. ХХХІІІ. С. 5–12
 11. Бездрабко В. В. Коли та як знайомити дітей з архівом // Подільська старовина. 2019. Вип. 4. С. 33–39
 12. Бездрабко В.В. Проблематика історико-документознавчих досліджень у вітчизняній науці // На межі між Сходом і Заходом: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 90-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича. Львів, 2018. С. 286–315.
 13. Бездрабко В.В. Бібліометричний метод в архівістиці: досвід і можливості // Арх. України. 2018. № 6. С.190–208.
 14. Бездрабко В.В. Електронний архів: чи готові ми до нових викликів? // Інформація, комунікація, суспільство 2018: матеріали 7-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2018. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 123–124.
 15. Бездрабко В.В. Зарубіжний досвід архівування е-документів: е-пошта та твіти // Інформаційна освіта та професійно-комукативні технології ХХІ ст.: матеріали ХІ міжнародної наук-практ. конф., Одеса, 12–14 вересня 2018 р. Одеса, 2018. С. 22–28.
 16. Бездрабко В.В. Андрій Введенський: історія й історії життя: монографія. Київ, Четверта хвиля, 2017. ІІ, 336 с.
 17. Бездрабко В.В. Александр Жижиленко и проблема фальсификации документов // Библиосфера. Новосибирск, 2017. № 4. С.3–7.
 18. Бездрабко В.В. Ще раз про архівний метод і наскільки він є архівним? // Східноєвропейський історичний вісник. 2017. № 4. С. 6–14
 19. Бездрабко В.В. Історичне документознавство в Україні: сучасний стан і перспективи// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 4. С. 4–23
 20. Бездрабко В.В. Архівний менеджмент в освіті: класична модель і сучасні трансформації // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: збірка наук. праць. Тернопіль, 2017. С. 30–33.
 21. Бездрабко В.В. Е-дипломатика: сумнівна пропозиція чи реальне майбутнє? // Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції, 18–20 травня, Львів, Славське. Львів, 2017. С. 305–306 та ін.
 22. Бездрабко В.В. Архівна освіта в Україні: традиції та тенденції // Укр. іст. журн. 2017. № 3. С. 129–147.
 23. Бездрабко В.В. Архівний менеджмент в освітній системі України // Сумський історико-архівний журнал. 2017. Т. ХХІХ. С. 5–14.
 24. Бездрабко В.В. Документознавчі погляди Андрія Введенського // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2017. Вип. 47. С. 76–82.
 25. Бездрабко В.В. Методи в архівістиці та архівний метод: дискусія триває // Арх. України. №1/3. С. 7–19.
 26. Бездрабко В.В. Зарубіжний архівний менеджмент в освітній системі: походження, зміст, перспективи // Арх. України. 2017. № 5/6. С. 246–266.
 27. Бездрабко В.В. Підготовка магістрів з архівістики в Університеті Британської Колумбії та роздуми про зміст архівної освіти в Україні // Арх. України. 2017. № 2. С. 67–78.
 28. Бездрабко В.В. Дидактичні досліди Андрія Введенського // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Харків, 2016. Вип. 23. С. 138–150.
 29. Бездрабко В.В. Document science in Ukraine: modern concepts, contents, perspectives of development // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Košice, 2016. Vol. 4, № 6 А. S. 16–29.
 30. Бездрабко В.В. Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica. Київ, 2016. Вип. 14. С. 29–49.
 31. Бездрабко В.В. Архівна освіта в Україні: моделі й шляхи розвитку // Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського: матеріали Всеукраїнської наукової конф., 16 листопада 2016 р., м. Київ. Київ, 2016. С. 96–99.
 32. Бездрабко В.В. Інформаційна картина світу в сучасних теоріях фундаментальної науки // Інформація та соціум: міжнародна науково-практична конференція, 28–29 квітня 2016 р., Вінниця. Вінниця, 2016. С. 88–90.
 33. Бездрабко В.В. Інформаційний дискурс у документознавстві: новітні тенденції чи повернення до відомого // Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2016 р. Київ, 2016. С. 8–12.
 34. Бездрабко В.В. Розвиток документознавства в умовах новітніх викликів часу // Інформація, комунікація, суспільство 2016: матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції, 19–21 травня, Львів, Славське. Львів, 2016. С. 254–255.