Грінберг Лариса Феліксівна

Грінберг Лариса Феліксівна

Кандидат історичних наук, доцент.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта:

Київський державний інститут культури (1993)

Досвід професійної діяльності:

1993 р. – до тепер

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

«Електронні бібліотеки та архіви».

Коло наукових інтересів:

 1. Підготовка інформаційно-бібліотечних кадрів в умовах якісних змін, підготовка фахівців інформаційного профілю, трансформація бібліотечної освіти, оцифрування документів, формування й управління інформаційними ресурсами електронних бібліотек та архівів.
 2. Педагогічний супровід самостійної роботи студентів.
 3. Життя, творчість та культурницька місія П. Куліша.

Основні праці:

 1. Реінжиніринг документообігу установи як інформаційна підтримка управління // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. №1. С.42–47. (фахове видання)
 2. Основні тенденції реінжинірингу документообігу в установах України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. №1. С.80–86. (фахове видання)
 3. Підготовка фахівців інформаційного профілю: соціокультурний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2018. № 1. С. 20–24. (фахове видання)
 4. Nadiia Bachynska, Tetiana Novalska, Valerii Kuchnarov, Vladyslav Kasian, Halyna Salata, Grinberg Larysa. Information Technologies in Higher Education Institutions: Experience of Leading Countries of the World. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.4, April 2021. pp. 47-51. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202104/20210407.pdf (Web of Science)
 5. Основні тенденції реінжинірингу документообігу в установах України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – №1. – С.80–86.
 6. Підготовка фахівців інформаційного профілю: соціокультурний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. – 2018. – № 1. С. – 20–24.
 7. Грінберг Л.Ф. Формування фахових компетентностей в умовах модернізації бібліотек. Інформація та соціум: матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: О. М. Анісімова (голова), О. Є. Гомотюк та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса. 2019. С.32-34.
 8. Грінберг Л. Ф. Бібліотечна освіта в контексті діджиталізації. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи: матеріали ІV Всеукраїнської. наук.-практ. конф.(21 листопада 2019 р.). Полтава, 2020. С.147-151.
 9. Грінберг Л.Ф. Підготовка бібліотечних кадрів в умовах якісних змін. Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (7 листопада 2019 р.). Київ, 2019. С.87-90 (П’яті Краєзнавчі читання пам’яті П. Тронька).
 10. Грінберг Л.Ф. Електронні бібліотеки як інформаційний ресурс підготовки кадрів інформаційного профілю. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2020 р., КНУКіМ)
 11. Грінберг Л.Ф. Консолідація інформації – професійна компетентність майбутніх фахівців інформаційного профілю. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи: матеріали V Всеукраїнської. наук.-практ. конф.(25 листопада 2020 р.). Полтава, 2020. С.22-28.
 12. Грінберг Л.Ф. Професійно-кваліфікаційне забезпечення інформаційно-бібліотечної галузі в умовах діджиталізації. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Третьої міжнар. наук. конф., м. Київ, 14–16 травня 2020 р. / упоряд. Л.Ф. Грінберг, М.М.Цілина. Київ : Вид-во «Ліра-К», 2020. С. 200-202.
 13. Грінберг Л.Ф. Організація самостійної роботи студентів в умовах карантину // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 квітня 2021р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021.
 14. Грінберг Л.Ф. Пріоритетні напрями впровадження інформаційних технологій в публічних бібліотеках України. Діяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історико-культурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 листоп. 2021 р. / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, заг. ред. О. П. Реєнта ; ред. кол.: А. В. Скорохватова (голова), Т. І. Спанчак, О. В. Михайлова, Р. В. Маньковська, Т. В. Новальська, В. П. Кисельова; ред. Т. С. Кудласевич. К., 2021. С. 41-48.
 15. Грінберг Л.Ф. Дидактичні принципи підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-17 вересня 2021 року ). Одеса, 2021. С. 81-85.