Новальська Тетяна Василівна

Новальська Тетяна Василівна

Професор кафедри інформаційних технологій, доктор історичних наук, професор.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта:

Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука, 1981р., «Бібліотекознавство та бібліографія», «Бібліотекар-бібліограф».

Досвід професійної діяльності: 42 р.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

 1. Інформаційний сервіс
 2. Сучасні концепції інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Відзнаки та заохочення: Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» Грамотою Міністерства культури України за вагомий внесок у розвиток бібліотечної освіти. Почесні грамоти Міністерства культури та Київського міського голови.

Коло наукових інтересів:

бібліотекознавство, спеціальне бібліотекознавство, сучасні вітчизняні книгознавчі, бібліотекознавчі, бібліографознавчі концепції, інформаційні потреби користувачів бібліотек; інноваційні форми в обслуговуванні користувачів бібліотек; підготовка кадрів для бібліотечно – інформаційної галузі; трансформація та модерніація інформаційно - бібліотечної освіти.

Основні праці:

Монографії:

1. Новальська Т.В. Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика: монографія. Київ, «Ліра-К», 2018. 352с.

2. Новальська Т.В. Видатний український бібліотекознавець Олексій Степанович Сокальський (1918-1991)»: монографія. Київ, «Ліра-К», 2019. 192с.

Наукові статті

 1. Ihor Bondar, Nadiia Bachynska, Tetiana Novalska, Vladyslav Kasian, Valerii Kuchnarov, Volodymyr Pylypiv. Analysis of the Organization and Features of the Implementation of Information Technologies in the Educational Process of Institutions of Higher Education. 2020. Vol. 11. Is. 11. Р. 868-872. DOI:10.31838/srp.2020.11.126 http://www.sysrevpharm.org/index.php?iid=2020-11-11.000&jid=196 Scopus
 2. Strategy of the Scientific Educational Libraries of Ukraine Network’s Digitalization / Anatoly Humenchuk, Natalia Michanyn, Tetyana Novalska and Olha Trach. International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks: proceedings of the 2nd International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks (COAPSN-2019), Lviv, Ukraine, May 21, 2020. Lviv, 2019. P. 237-246. Режим доступу: ceur-ws.org/vol-2392/paper10.pdf. Scopus
 3. Interactive Teaching Methods as a Change in the Purpose of Modern Education / Orshanskyi, Leonid, Iryna Fednova, Lesia Vysochan, Tetiana Novalska, and Oksana Ivantsiv. Systematic Reviews in Pharmacy10 (2020). P. 549-555. Print. doi:10.31838/srp.2020.10.82. Режим доступу: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217115750. Scopus
 4. Nadiia Bachynska, Tetiana Novalska, Valerii Kuchnarov, Vladyslav Kasian, Halyna Salata, Grinberg Larysa. Information Technologies in Higher Education Institutions: Experience of Leading Countries of the World. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.4, April 2021. pp. 47-51. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202104/20210407.pdf
 5. Новальська Т.В. Наступність здобуття вищої бібліотечно-інформаційної та архівної освіти в умовах реформування. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 1. С. 4–10.
 6. Новальська Т.В. Основні напрями творчої співпраці харківської та київської бібліотечних науково-освітніх шкіл». Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. №4. С. 3-10.
 7. Новальська Т.В. Бібліотечно-інформаційна освіта в КНУКІМ в контексті історії та сьогодення. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. №1. С.124 - 132.
 8. Структурна та когнітивна трансформація навчальної дисципліни «Бібліотечно-інформаційне обслуговування». Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. Київ: видавничий центр КНУКІМ, 2019. Вип.4. С.68-75.
 9. Новальська Т.В. Еволюція бібліотечного простору та інформаційно-комунікативної інфраструктури наукової бібліотеки КНУКіМ. Рецензія на видання: Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: часи змін та доповненої реальності: до 55-річчя від дня заснування / Ю. І. Горбань, О. О. Скаченко. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 264 c. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2020. №5. С. 150 – 153.
 10. Основні напрями співробітництва КНУКІМ та НБУВ. Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / НАН України, НБУВ; відп.ред. О. Онищенко. Київ: НБУВ, 2020. 632 с. С.181-191.

12. Новальська Т., Касьян В. Теоретико-методологічні засади підготовки інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2021. №7. С. 71-82.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Новальська Т.В. Трансформація змісту навчальної дисципліни «Бібліотечно-інформаційне обслуговування». Х Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХI століття». Одеський національний політехнічний університет. Одеса, 2017. С. 73 – 76.
 2. Новальська Т.В. Вплив соціології читання на професійний світогляд бібліотекаря. Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку». Харківська державна академія культури. Харків: ХДАК, 2017. С. 166- 168.
 3. Новальська Т.В. Модернізація навчальних дисциплін відповідно інтегрованої спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа». Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: IV Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька». Національна історична бібліотека України (та ін.). Київ, 2017. С. 18 – 21.
 4. Новальська Т.В. Фундатори київської бібліотечної науково-освітньої школи. Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі». Київ, 2018.
 5. Новальська Т.В. Київська бібліотечна науково-освітня школа: формування та розвиток. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст.». Одеса, 2018.
 6. Новальська Т.В. Професійні пріоритети студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (за результатами опитування). ІІ Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі». Київ, 2019.
 7. Новальська Т.В. Імідж бібліотечно-інформаційної освіти: стан, проблеми, перспективи. X Львівський міжнародний бібліотечний форум. Львів, 2019р.
 8. Новальська Т.В. Лідери київської бібліотечної науково-освітньої школи - випускники Харківської державної академії культури. Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації». Харків, 2019.
 9. Новальська Т.В. Професійна спрямованість студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» КНУКіМ (за наслідками опитування)». Всеукраїнська науково-практична конференція «Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини відновленні історичної пам’яті народу» V Краєзнавчі читання пам’яті П. Тронька. Київ, 2019.
 10. Новальська Т.В. Модернізація освітніх програм в рамках спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». ІІІ Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі». Київ, 2020.
 11. Підготовка науково-педагогічних кадрів у Київському національному університеті культури і мистецтв для бібліотечно-інформаційної галузі. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі: Збірник матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., м. Київ, 20-22 травня 2021. Упорядник М.М.Цілина. Київ: Видавничий центр КНУКІМ, 2021. С.21-23.
 12. Нова стратегія підготовки фахівців у закладах вищої освіти для інформаційної , бібліотечної , архівної галузі. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХ1 століття: матеріали Х1V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15- 17 вересня 2021 року ). Одеса, 2021. С.57-62.
 13. Новальська Т., Бачинська Н. Концепція розвитку кафедри інформаційних технологій КНУКІМ : підготовка фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Діяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історико-культурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, НІБУ, 4 листопада 2021 р. Київ, НІБУ, 2021. С. 7 – 10.