Прокопенко Людмила Іванівна

Прокопенко Людмила Іванівна

Професор кафедри інформаційних технологій, доктор історичних наук, професор.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Освіта:

Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність: «Бібліотекознавство та бібліографія»; Київський університет культури, спеціальність «Державне управління». Аспірантура КНУКіМ.

Досвід професійної діяльності:

Трудова діяльність у КНУКіМ з 1996 року. На посаді викладача – з 2007 року. У 2013–2014 рр. перебувала на посаді заступника декана факультету культурології; 2014-2015 рр. – завідувач кафедри культури і права Київського університету культури. Заступник завідувача кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук (2016-2018); заступник завідувача кафедри інформаційних технологій із організації професійно-практичної підготовки студентів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (2018 - по теперішній час). Голова підсумкової атестаційної комісії спеціальності 5.02010201 «Бібліотечна справа», ОКР «Молодший спеціаліст» Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка (2013-2015; 2017-2019). Здійснює керівництво науковими дослідженнями магістрів; залучає до науково-пошукової роботи студентів та їх участі у конференціях, круглих столах. Ініціатор культурно-мистецьких акцій у студентському середовищі. Учасник та член оргкомітетів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Учасник (лектор) культурно-мистецьких заходів.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

 1. ПР в інформаційній сфері,
 2. Галузева соціологія
 3. Маркетингові дослідження і комунікації в інформаційній діяльності

Коло наукових інтересів:

соціологічні дослідження, інформаційні потреби, соціально-комунікаційні технології, ПР та реклама, біографістика, наукознавство.

Основні наукові праці:

Праці науково-дослідного характеру:

 1. Прокопенко Л.І. Науково-педагогічна (асистентська) практика у підготовці магістрів інформаційної сфери: сутність та особливості // Scientific Journal Virtus, Issue № 50, January, 2021. - С.115-119
 2. Прокопенко Л.І. Соціологічне дослідження як інструмент професійного розвитку студентів. Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовт. 2021 р.) / НАН України, Нац. б- ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук–членів МААН; відп. за вип. М. В. Іванова. Київ, 2021. 806 с. С. 116-118.
 3. Прокопенко Л. І. Комунікаційна діяльність кафедри інформаційних технологій КНУКіМ в системі професійно-практичної підготовки студентів // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції : Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття, м. Одеса, 15-17 вересня, 2021 р. – С. 85-88
 4. Прокопенко Л. І. Внесок професора М.В.Геращенка в історію української бібліографії (до 75-річчя вченого). Всеукр. наук.-практ. конф. «Діяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історико-культурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи» VІ Краєзнавчі читання пам’яті П. Тронька, 4 листопада 2021., Київ, НІБУ (електронне видання)
 5. Прокопенко Л. І. Науково-освітня школа професора Новальської Т.В. // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works / edited by M.Zhurba. 2021. Issue 6 (11). - C.114-117.
 6. liudmyla Prokopenko, Alla Popova, Oksana Sinenko, liudmyla Prokopenko, Veronika Dorofieieva, Nadiia Broiako, Olha Danylenko, Serhii Vitkalov "Methods of Organization of Information And Communication Technologies In Institutions of Higher Education.”, International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 21, No 04. рр.140-144
 7. liudmyla Prokopenko, Inna Romanchenko, Alona Prokopenko, Iryna Zaichko, liudmyla Prokopenko, Petro Rybalko, Svitlana Bobrovytska, Ol’ga Kyselyova, " Methods Of Introducing Information Technologies Into The Educational Process Of Higher Education Institutions Of Ukraine ”, International Journal of Computer Science and Network Security, 21 No. 5  pp. 16-22
 8. liudmyla Prokopenko, Bezuhla, Z. ., Romanchenko, I. ., Prokopenko, L. ., Voshchenko, V., Samoilenko, N.., & Kaliuzhka, N. (2021). "Theoretical bases of activization of cognitive activity of applicants of higher education on the basis of use of information and communication technologies". Laplage in Journal, 7(3), p.623-628.
 9. liudmyla Prokopenko, Valerii Dreshpak, Evgen Pavlenko, Nataliia Babachenko, liudmyla Prokopenko, Hennadii Senkevych, Mykola Marchuk. " Theoretical Foundations Of Election Campaign Research: Problems, Approaches And Methods". IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.9, September 2021. pp.113-117.
 10. liudmyla Prokopenko, Andrii Hedzyk, Anatolii Silveistr, Svitlana Karpliuk, Liliya Manchulenko, Nadiia Bilyk, liudmyla Prokopenko Aspects of Information Support of the Learning Process, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Volume 11, Issue 10, October 2021. 50-55.
 11. Прокопенко Л. І. Теоретичні аспекти професійно-педагогічних комунікативних взаємовідносин у системі «викладач-студент» / Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., м. Київ, 21–23 травня 2021 р./ упоряд. М. М. Цілина., Київ : К.: Видавничий Центр КНУКіМ, – С.293-294.
 12. Прокопенко Л. І. Молодь і читання у контексті культурологічного дискурсу // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки»: Збірник тез доповідей (І частина). – Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2020. С.88-90
 13. Прокопенко Л. І. Науково–дослідна діяльність кафедри бібліотекознавства: витоки становлення і розвитку (1968–2003) / Л.І. Прокопенко // Гілея: науковий вісник», Випуск 143 (4), Ч.1. – 2019. – С.171-177.
 14. Прокопенко Л.І. Науково-дослідна діяльність кафедри бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв: через призму трансформаційних процесів (2003-2018) / Л.І. Прокопенко // Гілея: науковий вісник», Випуск 145. – 2019. – С. 128-132
 15. Прокопенко Л.І. Читання як складова у формуванні культури сучасної молоді // Культура і мистецтво : збірник наукових праць КНУКіМ. – Випуск 20. – К., 2019. С-178-186.
 16. Прокопенко Л.І. Ознайомча практика студентів кафедри інформаційних технологій як запорука професійного становлення майбутніх фахівців бібліотечної галузі / У Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні», Миколаїв, 2019. – С.134-136
 17. Прокопенко Л.І. Науково-дослідна робота кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук КНУКіМ як чинник удосконалення змісту навчання // Інформація, комунікація і управління знаннями в глобалізованому світі: зб. матеріалів Міжнарод. наук. конф., м. Київ, 15 травня 2018 р. – Київ: КНУКіМ, 2018. – С. 222-226.
 18. Прокопенко Л.І. Практична підготовка студентів для бібліотечно-інформаційної сфери діяльності / Л. І. Прокопенко // Вісник Книжкової палати. – № 12. – 2018. – С.28-31
 19. Прокопенко Л.І. Культурологічний аспект книгознавчої школи професора В. М. Медведєвої // Бібліотека. Книга. Наука: матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). Вип. 1. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 44-46.
 20. Прокопенко Л.І. Рецензія на бібліографічний посібник «З Україною в серці відкриваємо світ» (до 20-річчя кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв) / Вісник Одеського національного університету: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Том 23, № 1(19). – 2018. - С.205-207.
 21. Прокопенко Л.І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України : монографія / М-во культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2015. – 220 с.

Праці навчально-методичного характеру:

 1. Прокопенко Л.І. Науково-педагогічна (асистентська) практика: програма та методичні рекомендації для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» // укл. Л.І. Прокопенко. К.: Видавничий Центр КНУКіМ, 2021. – 32 c.
 2. Прокопенко Л.І. Робоча програма педагогічної практики аспірантів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» // укл.Т.В.Новальська, Л.І.Прокопенко. – К.: Видавничий Центр КНУКіМ, 2020. – 29 c.
 3. Прокопенко Л.І. Робоча програма педагогічної практики аспірантів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» // укл.Т.В.Новальська, Л.І.Прокопенко. – К.: Видавничий Центр КНУКіМ, 2020. – 29 c.
 4. Прокопенко Л.І. Реклама інформаційних ресурсів: практикум / Л.І. Прокопенко. – Видавництво Ліра-К, 2018. – 36 с.
 5. Прокопенко Л.І. Бібліотечне краєзнавство: практикум / Л.І.Прокопенко. – Видавництво Ліра-К, 2018. – 48 с.
 6. Прокопенко Л.І. Аналітичний огляд науково–дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2011–2016 рр.) // Інформаційно-аналітичний довідник. – К.: КНУКіМ, 2017. – 120 с.