Цілина Марина Миколаївна

Цілина Марина Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта: У 2002 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Українська мова та література» (кваліфікація «викладач української мови і літератури; вчитель зарубіжної літератури та українознавства»).

У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Ергоніми міста Києва: структура, семантика, функціонування».

У 2008 році здобула вчене звання доцента кафедри української мови та літератури.

Досвід професійної діяльності: Науково-педагогічну діяльність розпочала з посади вчителя української мови і літератури в середній загальноосвітній школі № 121 м. Києва, упродовж з 2002–2018 рр. працювала доцентом у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

У Київському національному університеті культури і мистецтв на посаді доцента кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності працює з лютого 2019 р.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

 1. Теорія і практика референтської діяльності
 2. Технології масовокомунікаційного впливу
 3. Комунікаційні інструменти побудови репутації
 4. Організаційна конфліктологія
 5. Захист інформації

Коло наукових інтересів: лінгвістичні аспекти документознавства, соціальні комунікації, ономастика.

Основні праці:

Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць.

 1. Melnyk , Drapak H., Sverdlyk  Z., Tsilyna  M., Varenko  V., Boichuk  N. Experience of Theory and Practice of the Process of Implementing Information Technologies in the Educational Environment // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2021. – Vol. 21, No. 04. Рр. 75 – 79. (Web of Science).
 2. Цілина М. М. Сучасні технології захисту й опрацювання конфіденційної документної інформації в організаціях і установах різних форм власності // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2021. – № 4 (наукове фахове видання, у процесі друку, кінець грудня 2021 р.).
 3. Цілина М. М. Онімізація і трансонімізація як словотвірні акти в назвотворенні М. Кропивницького // Літературознавчі студії: Збірник наукових праць / КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ. – Вип. 1(60). – 2021. – С. 226 – 233 (наукове фахове видання).
 4. Цілина М.М. Новітні лінгвістичні аспекти української документознавчої термінології і структури заголовка законодавчих документів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2020. – № 2. –С. 13–19 (наукове фахове видання).
 5. Цілина М.М. Оніми в романі П. Куліша "Чорна рада"/ М.М. Цілина // Літературознавчі студії: Збірник наукових праць / КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2020. – Вип. 1(59). – С. 219–227 (наукове фахове видання).
 6. Цілина М.М. Назви житлових комплексів міста Києва: походження, принципи номінації, структура» / М.М. Цілина // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія «Філологія»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, жовтень 2019. – Вип. 7(75). – С. 91– (Index Copernicus) (наукове фахове видання).
 7. Цілина М.М. Ономастичний простір поезії Олеся Гончара"/ М.М. Цілина // Літературознавчі студії / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – Вип. 1(54). – С. 286–293 (наукове фахове видання).
 8. Цілина М.М. Імажонімія Тараса Шевченка (мовно-структурний вимір) / М.М. Цілина // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць / КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 21. – С. 221–226 (наукове фахове видання).
 9. Цілина М.М. Іншомовні назви художніх творів І. Франка / М.М. Цілина // Літературознавчі студії / КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. – Вип. 49. – С. 254–260 (наукове фахове видання).
 10. Цілина М.М. Пропріативи на позначення літературних пам’яток ХІІІ – першої пол. ХVІ ст. "/ М.М. Цілина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 168–171 (Index Copernicus) (наукове фахове видання).
 11. Цілина М.М. Українські альбомоніми: структура, мотивація, семантика твірних основ" / М.М. Цілина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 328–330 (наукове фахове видання).
 12. Цілина М.М. Українські ідеоніми ХХ ст. / М.М. Цілина // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (Мовознавство). – К., 2017. – Вип. 7. – С. 134–141 (наукове фахове видання).