Збанацька Оксана Миколаївна

Збанацька Оксана Миколаївна

Доктор наук з соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри інформаційних технологій.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта:

Київський державний інститут культури імені О. Є. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв), спеціальність «бібліотекар-бібліограф».

Досвід професійної діяльності:

1987–2004 рр. – працювала на посадах бібліотекаря, редактора 2-гої та 1-шої категорій, провідного бібліотекаря, головного бібліотекаря, зав. сектором в Національній парламентській бібліотеці України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого);

2004–2021 рр. – працювала на посадах старшого викладача, доцента, професора в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв (нині – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

2010 р. – кандидат історичних наук, тема дисертаційного дослідження «Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення пошукових можливостей (1991–2008 рр.)»;

2013 р. – присвоєння вченого звання доцента по кафедрі документознавства та управління соціальними комунікаціями;

2016–2018 рр. – докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

2019 р. – доктор наук з соціальних комунікацій, тема дисертаційного дослідження «Документна евристика в системі соціальних комунікацій: бібліотекознавчий аспект»

З липня 2021 р. – професор кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв.

Член Вченої ради Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України (2018).

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

Інформаційний консалтинг,

Інформаційний менеджмент,

Концептуальні засади інформаційного пошуку,

Теорія і практика архівної справи.

Відзнаки та заохочення:

Нагороджена почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2002), медаллю Міжнародної Академії рейтингових технологій та соціології «Золота Фортуна» «Народна шана українським науковцям 1918–2018» (2018).

Коло наукових інтересів:

Наукові інтереси охоплюють питання аналітико-синтетичного опрацювання документів, зокрема, предметизація, інформаційно-пошукові мови у бібліотеках і архівах, засоби створення пошукового образу документа, комунікаційні засади документної евристики та ін. На основі практичних напрацювань започаткувала новий науковий напрям – документну евристику. Сучасні наукові розвідки стосуються сфери лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем, зокрема, інформаційно-пошукових тезаурусів.

Основні праці:

 1. Збанацька О.М. Документна евристика як наука // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 4. С. 31–36.
 2. Збанацька О.М. Дослідження інформаційно-пошукових мов у бібліотеках і архівах: методологічні основи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 2. С. 12–20.
 3. Збанацкая О.Н. Информационно-поисковые языки библиотек и архивов Украины: современное состояние, некоторые перспективы развития // Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан. Алматы, 2017. № 6. С. 38–45.
 4. Збанацька О.М. Інформаційний пошук за стандартами інформаційної сфери: термінологічний аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 48. С. 45–63.
 5. Збанацька О.М. Інформаційно-пошуковий тезаурус Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: сучасний стан та перспективи // Бібліотека і книга в контексті часу : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. конф. Тема року: ”Бібліотеки України в контексті євроінтеграційних процесів”. Київ, 2017. С. 61–71.
 6. Збанацька О.М. Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів : монографія / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України імені Ярослава Мудрого. Київ : НАКККіМ, 2017. 354 с. : рис., табл. Рецензія: Воскобойнікова-Гузєва О.В. Рецензія на монографію Збанацької Оксани Миколаївни «Інформаційно-пошукові мови в бібліотеках і архівах» // Інтегровані комунікації. 2018. Вип. 5. С. 45–47.
 7. Карпов В.В., Збанацька О.М., Денисюк Ж.З. Музейна евристика: теоретичні основи та практична реалізація // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 1. С. 19–25.
 8. Збанацька О.М. Бібліотеки, архіви, музеї: деякі аспекти спільності та відмінності // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 3. С. 60–66.
 9. Збанацька О.М. Вплив інформаційного суспільства на документну евристику // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal = Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe. 2018. №2 (18). Available at: https://sp-sciences.io.ua/s2631954/zbanatska_oksana_2018_._ _social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_18_(accessed 28 April 2018).
 10. Збанацька О.М. Документна евристика в системі управління знаннями // Бібліотечний вісник. 2018. № 6. С. 3–6.
 11. Збанацька О.М. Інформаційна потреба як мотиватор комунікаційного процесу // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal = Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe. 2018. № 3(19). Available at: https://sp-sciences.io.ua/s2634971/zbanatska_oksana_2018_._ need_in_information_as_a_motivator_of_communication_process._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_19_(accessed 05 July 2018).
 12. Збанацька О.М. Комунікаційні засади документної евристики : [монографія] / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім.Ярослава Мудрого. Київ : НАКККіМ, 2018. 378 с. Рецензії: Кунанець Н. Е. Документна евристика: сучасні наукові погляди : [Рец. на книгу: Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики. Київ, 2018. 378 с.: рис., табл.] // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 3. С. 135–137.; Шемаєва Г. В. Перша монографічна студія з документної евристики (рецензія на монографію «Комунікаційні засади документної евристики» О. М. Збанацької) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 4. С. 123–124.
 13. Збанацька О.М. Формування наукових поглядів на евристику // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 2. С. 30–39.
 14. Збанацька О.М. Розкриття змісту архівних документів: тезаурусний підхід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 4. С. 52–64.
 15. Нове інформаційне видання з проблем лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових систем / підгот.: О.Збанацька, О.Кириленко // Бібліотечна планета. 2018. № 2. С. 37–38.
 16. Zbanatska O. M. Information search as a document heuristic factor // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2018 Sept. VI (29), Issue 178. P. 79–81.
 17. Збанацька О.М. Використання Інформаційно-пошукового онлайн при предметизування документів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 56: Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. С. 298–306.
 18. Збанацька О.М. Документна евристика в системі соціальних комунікацій: бібліотекознавчий аспект : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра наук із соціал. комунікацій : 27.00.03 «книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 536 с. URL: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/dis_19.pdf
 19. Кириленко О.Г., Збанацька О. М. Інформаційно-пошуковий тезаурус он-лайн // Бібліотечна планета. 2019 № 1. С. 30–32.
 20. Збанацька О. М. Бібліографічна евристика та бібліографічний пошук: кореляція сутності понять // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 4. С. 13–23.
 21. Збанацька О. М. До питання документної евристики в умовах цифровізації // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали між нар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2020 р.). Київ, 2020. С. 30–34. http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/202011_artilces_field_dopmat_files/tezi_nbuv_2020_2.pdf
 22. Збанацька О.М., Добровольська В.В. Віхи наукової, педагогічної та громадської діяльності С. Х. Литвина (біографічний нарис) // Литвин Сергій Харитонович: учений-історик, педагог, військовик, громадський діяч (до 70-річчя від дня народження та 35-ліття науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; уклад.: В. В. Добровольська, О. М. Збанацька. Київ : НАКККіМ, 2020. С. 11–29.
 23. Збанацька О. М., Кириленко О. Г. Предметизування документів з використанням Інформаційно-пошукового тезауруса у форматі UNIMARC (поле 606 «найменування теми як предмет» // Бібліотечна планета. 2020. № 1(87). С. 34–37.
 24. Збанацька О. М. Прикладні аспекти використання нових форм дистанційного навчання в умовах карантину // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14–16 трав. 2020 р. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв та ін. Київ, 2020. С. 169–171.
 25. Збанацька О. М. Термінологія законодавства в контексті цифровізації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 1. С. 98–105.
 26. Oksana Zbanatska, Oksana Tur, Ksenia Sizova Informational retrieval thesaurus of Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine: content, structure, and use // The CoLInS2021. The 5th International Conference on Computer Linguistics and Intelligent Systems, April 22-23nd 2021. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 22-23, 2021. P. 601–612. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper45.pdf (Scopus)
 27. Добровольська В., Збанацька О., Кириленко О. Бібліотеки і заклади вищої освіти: шляхи взаємодії [Електронний ресурс] // Інформація, комунікація, суспільство 2021 : матеріали 10-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2021, 20–22 трав., 2021. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2021. С. 73–74. URL: http://ics.skid-lp.info/ics_2021.pdf.
 28. Збанацька О.М. Інтеграція бібліотекознавства та документознавства в науковій дисципліні «документна евристика» // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.). Київ: НБУВ, 2021. С. 61–64. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004116
 29. Кириленко О.Г., Добровольська В.В., Збанацька О.М. Архітектоніка документознавчого ресурсу в мережі інтернет // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15–17 верес.2021 р. Одеса, 2021. С. 33–37.
 30. Збанацька О., Кириленко О. Предметизування документів з використанням інформаційно-пошукового тезауруса у форматі UNIMARC (поле 600 «Ім’я особи як предмет») // Бібліотечна планета. 2021. № 1. С. 30–34.